คอร์สเรียนเคมี EMERGENCYติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6 เร่งด่วน

คอร์สเคมี StepUp ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 เร่งด่วน สำหรับน้อง ม.6 ที่อยากเซฟเวลาในการเก็บเนื้อหาแต่ละบทให้แม่นทุกคอนเซปต์ แบบทำโจทย์ได้คล่องมือ เพื่อดันคะแนนเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (A-level)
*ถ้าเรียนคอร์ส STEP UP ม.ปลาย 4-5-6 แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อชุดนี้
ติวเคมีบรรยาย 9 บท
ติวเคมีคำนวณ 7 บท
ครอบคลุมทุกบทในเวลา 50 ชม.
เรียนรู้เนื้อหาเคมีพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคแก้โจทย์
ติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6 เร่งด่วน

สิ่งที่จะได้จากคอร์สเคมี ติวเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เร่งด่วน

course-chemistry-clear7

คอร์สเคมี ติวเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เคลียร์เคมี 9 บทบรรยาย

ภาพรวมคอร์สเรียนเคมี

ปฐมนิเทศ วิธีเรียนให้ได้ผล

บทที่ 1 อะตอม เนื้อหา+โจทย์ 150 ข้อ 3 ชม.

ภาพรวม, Ep.01-02 หลอดรังสี มิลลิแกน รัทเธอร์ฟอร์ด
Ep.03-05 อนุภาคย่อยในอะตอม สเปกตรัม ทฤษฎีของบอร์
Ep.06-07 ค่า IE และสเปกตรัม การจัดเรียงอิเล็กตรอน
Ep.08-12 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
Ep.03-15 รวมโจทย์อะตอม

บทที่ 2 ตารางธาตุ เนื้อหา+โจทย์ 115 ข้อ 3 ชม.

ภาพรวม, Ep.01-02 พฤติกรรมของธาตุ
Ep.03-05 เปรียบเทียบสมบัติธาตุ เทรนด์ในตารางธาตุ
Ep.06-07 สมบัติเด่นของธาตุ และธาตุแทรนซิชัน
Ep.08-10 สารชเชิงซ้อน ธาตุกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต

บทที่ 3 พันธะเคมี เนื้อหา+โจทย์ 260 ข้อ 5.5 ชม.

ภาพรวม, Ep.01-02 โมเลกุลโคเวเลนต์พื้นฐาน และรูปร่างโมเลกุล
Ep.02-03 รูปร่างโมเลกุลและสภาพขั้ว
Ep.04-06 รูปร่างไอออน พลังงานพันธะ โครงผลึกร่างตาข่าย
Ep.07 การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกและการละลายน้ำ
Ep.08-09 พันธะเคมีในสารประกอบ
Ep.10-11 สารประกอบพื้นฐาน ออกไซด์ คลอไรด์
Ep.12-14 รวมโจทย์พันธะเคมี

บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี เนื้อหา+โจทย์ 134 ข้อ 3 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 เปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าของโลหะ
Ep.02 การดุลสมการรีดอกซ์
Ep.03 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
Ep.04-06 รวมโจทย์ไฟฟ้าเคมี

บทที่ 12 โครงสร้างสารอินทรีย์ เนื้อหา+โจทย์ 119 ข้อ 2.5 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
Ep.02 การเรียกชื่อสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่างๆ
Ep.03 สูตรโมเลกุลชของสารอินทรีย์
Ep.04 ไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์

บทที่ 13 เคมีอินทรีย์ เนื้อหา+โจทย์ 147 ข้อ 3 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
Ep.02 ปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชัน
Ep.03-04 โจทย์วิเคราะห์ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
Ep.05-06 รวมโจทย์เคมีอินทรีย์

บทที่ 14 ปิโตร-พอลิเมอร์ เนื้อหา+โจทย์ 111 ข้อ 2 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 แก๊สธรรมชาติและปิโตรเลียม
Ep.02 พอลิเมอร์
Ep.03-04 ภาวะมลพิษ รวมโจทย์พอลิเมอร์

บทที่ 15 เคมีกับการแก้ปัญหา เนื้อหา+โจทย์ 26 ข้อ 1 ชม.

ฝนเทียม
โจทย์เคมีวัดทักษะการแก้ปัญหา

6,950 บาท

course-chemistry-calc7chem

คอร์สเคมี ติวเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 คล่องเคมี 7 บทคำนวณ

ภาพรวมคอร์สเรียนเคมี

ปฐมนิเทศ วิธีเรียนให้ได้ผล

บทพื้นฐาน เคมีคำนวณ เนื้อหา+โจทย์ 39 ข้อ 1 ชม.

เลขนัยสำคัญ และการแปลงหน่วย Unit conversion

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี เนื้อหา+โจทย์ 122 ข้อ 4 ชม.

ภาพรวม, Ep01 ความหมายของโมล
Ep.02-03 มวลอะตอมเฉลี่ย ปริมาณโมล
Ep.04 สัดส่วนในสารประกอบ

บทที่ 5 สารละลาย เนื้อหา+โจทย์ 89 ข้อ 3 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 ความเข้มข้นของสารละลาย
Ep.02 การเตรียมสารละลาย
Ep.03 โจทย์สารละลาย
Ep.04-05 สมบัติคอลิเกทีฟ

บทที่ 6 ปริมาณสารสัมพันธ์ เนื้อหา+โจทย์ 201 ข้อ 4 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 สมการเคมี
Ep.02-03 สมการเคมีกับระบบและกฎทรงมวล
Ep.04-06 ปริมาณสารสัมพันธ์ ระบบแก๊ส การวิเคราะห์ชนิดสารจากสมการเคมี
Ep.07 สารกำหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ
Ep.08 ปฏิกิริยาที่มีหลายสมการเคมี

บทที่ 7 แก๊ส เนื้อหา+โจทย์ 75 ข้อ 2.5 ชม.

ภาพรวม, Ep.01 กฎของแก๊ส
Ep.02 กฎของแก๊สและกฎการแพร่ผ่าน
Ep.03-04 การใช้งานกฎของแก๊ส และกราฟความสัมพันธ์
Ep.05 กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์

บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏฺิกิริยาเคมี เนื้อหา+โจทย์ 101 ข้อ 2 ชม.

ภาพรวม, Ep.01-02 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีการชน และปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
Ep.03 กฎอัตราฯ
Ep.04-05 โจทย์อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 9 สมดุลเคมี เนื้อหา+โจทย์ 129 ข้อ 4 ชม.

ภาพรวม, Ep.01-02 ภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล
Ep.03 การคำนวณค่าคงที่สมดุล
Ep.04-05 สมดุลการละลายและไอออนร่วม
Ep.06-07 การรบกวนสมดุล
Ep.08 โจทย์สมดุลเคมี

บทที่ 10 กรด-เบส เนื้อหา+โจทย์ 263 ข้อ 5 ชม.

ภาพรวม, Ep.01-02 ทฤษฎีกรดเบส สมการแตกตัว และความแรงของการแตกตัว
Ep.03 การแตกตัวของกรดและเบส
Ep.04-05 ค่า pH pOH
Ep.06-07 ค่า pH pOH กับการแตกตัวของกรดและเบส
Ep.08 ปฏิกิริยาระหว่างกรดเบส
Ep.09-10 การไทเทรตและอินดิเคเตอร์
Ep.11-12 สารละลายบัฟเฟอร์

6,900 บาท

สมัคร ติวเคมี เร่งด่วน แพคคู่

course-chemistry-emergency-dual

ซื้อแยกปกติ ราคา 13,850 บาท

แพคคู่ ราคาพิเศษเพียง 9,995 บาท

คอร์สเรียนเคมี ติวเคมี EMERGENCYม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เร่งด่วน

เหมาะกับใคร

เหมาะสมกับน้องที่
ต้องการติวเคมีแบบให้จบทุกบทใน 2-4 เดือน
ใกล้ถึงเวลาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ต้องการคะแนนเคมี ระดับ 50-70%
ไม่เหมาะสมกับน้องที่
ต้องการคะแนนเคมีสูงกว่า 70%
มีคอร์สเคมี STEPUP ม.ปลาย 4-5-6 อยู่แล้ว หรือมีแพลนจะซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อคอร์สนี้
ราคาคุ้มค่าที่สุด
course-chemistry-emer-s1

คอร์สเรียนเคมี EMERGENCY ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เร่งด่วน + ตะลุยโจทย์ เร่งสปีด SPEED

+ คอร์สเคมีอัพคะแนนสูงภายใน 80 ชม. เรียน 50 ชม. + ตะลุยข้อสอบ 30 ชม.
+ มีหนังสือให้ 3 เล่ม เคมีบรรยาย 9 บท คำนวณ 7 บท และฝึกสปีดข้อสอบ ราคาโปรโมชั่นเพียง 12,950 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 18,850 บาท
+ รวมโจทย์ข้อสอบให้ฝึกทำกว่า 2,800 ข้อ
+ ราคาพิเศษสุดคุ้ม คิดเวลาแยกกันเหมือนซื้อแยก
ราคาคุ้มค่า
course-chemistry-emergency-dual

คอร์สเรียนเคมี EMERGENCY ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เร่งด่วน

+ คอร์สเคมีเร่งด่วน A-Level และ TCAS สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
+ คอร์สเคมีเร่งด่วนสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือคอร์สที่ #Dek68 อยากจะทบทวนก่อนสอบ
+ คอร์สเคมีคอร์สนี้ประกอบด้วยคอร์สเคมีบรรยาย 9 บท และคอร์สเคมีคำนวณ 7 บท ฝึกโจทย์คล่อง ครอบคลุมทุกบทในเวลา 50 ชม.
+ ได้เรียนรู้เนื้อหาเคมีตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการแก้โจทย์
ราคาปกติ
course-chemistry-clear7

คอร์สเรียนเคมี EMERGENCY ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เคลียร์เคมี 9 บทบรรยาย

+ คอร์สเคมี เคลียร์! เคมีบรรยาย 9 บท ในเวลาเพียง 24 ชม.
+ คอร์สเคมีพร้อมโจทย์ฝึกกว่า 1,200 ข้อ
+ ครอบคลุมเนื้อหาเคมีทั้งเรื่องความปลอดภัยฯ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ไฟฟ้าเคมี และเนื้อหาเคมีอื่นๆ อีกมากมาย
course-chemistry-calc7chem

คอร์สเรียนเคมี TECHNIC ตะลุยโจทย์เร่งสปีด

+ คอร์สเคมีสำหรับเคมีคำนวณโดยเฉพาะ
+ เคมีคำนวณ 7 บท ในเวลา 26 ชม.
+ คอร์สเคมี พร้อมโจทย์ฝึก 1,000 ข้อ
สมัคร 2 เล่มขึ้นไป ใช้ Coupon code 15%dis ลด 15%