คอร์สเรียนเคมี STEP UPติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6

คอร์สเคมี StepUp เคมี ม.4 ม.5 ม.6 Basic-Advance ให้แน่นพื้นฐาน สร้างระบบความคิด เน้นฝึกการแก้โจทย์ครบทุกบท ให้ทำข้อสอบได้คล่อง ดันคะแนนสู่ระดับท็อป พร้อมโจทย์วิเคราะห์/ประยุกต์ โจทย์แข่งขัน เพื่อให้พร้อมทำคะแนนสูงในทุกสนามสอบ
ครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่ เคมี ม.4, เคมี ม.5, เคมี ม.6
ครบทุกเทอม
ความยาวคอร์ส 80 ชม.
ตะลุยโจทย์เคมี และแนวข้อสอบเคมี มากถึง 3,300 ข้อ
course chemistry m456 tpr คอร์สเรียนเคมี ติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6

แผนการเรียนเคมี ม.ปลาย
โรงเรียนส่วนใหญ่กว่า 80% ใช้แบบเรียนหลักสูตรนี้

course-chemistry-masterchem4-1

ม.4 เทอม 1

ทักษะ
และความปลอดภัย
(5 เดือน)
อะตอม
ตารางธาตุ
(5 เดือน)
พันธะเคมี
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem4-2

ม.4 เทอม 2

โมล/สูตรเคมี สารละลาย
(5 เดือน)
ปริมาณสารฯ
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem5-1

ม.5 เทอม 1

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
(5 เดือน)
อัตราฯ
(5 เดือน)
สมดุลเคมี
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem5-2

ม.5 เทอม 2

กรด – เบส
(5 เดือน)
ไฟฟ้าเคมี
(5 เดือน)
อุตสาหกรรมเคมี
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem6

ม.6 เทอม 1 และ 2

เคมีอินทรีย์
พอลิเมอร์
ชีวโมเลกุล
(5 เดือน)

หลักสูตร 1 (เตรียมอุดม)

ม.4 เทอม 1

ทักษะ
และความปลอดภัย
(5 เดือน)
อะตอม
ตารางธาตุ
(5 เดือน)
โมล/สูตรเคมี สารละลาย
(5 เดือน)

ม.4 เทอม 2

พันธะเคมี
(5 เดือน)
แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
(5 เดือน)

ม.5 เทอม 1

ปริมาณสารฯ
(5 เดือน)
อัตราฯ
(5 เดือน)

ม.5 เทอม 2

เคมีอินทรีย์
พอลิเมอร์
ชีวโมเลกุล
(5 เดือน)

ม.6 เทอม 1 และ 2

สมดุลเคมี
(5 เดือน)
กรด – เบส
(5 เดือน)
ไฟฟ้าเคมี
(5 เดือน)
อุตสาหกรรมเคมี
(5 เดือน)

สิ่งที่จะได้จากคอร์สเรียนเคมี STEP UPติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6

course-chemistry-masterchem4-1

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.4 เทอม 1

บทนำ ความปลอดภัยและทักษะทางเคมี

สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย NFPA
การติดไฟ
การวัดปริมาณ
เลขนัยสำคัญ
การแปลงหน่วย Unit Conversion

บทที่ 1 อะตอม

ทฤษฎีและการทดลองเกี่ยวกับอะตอม
ดอลตัน ทอมสัน หลอดรังสี มิลลิแกน รัทเธอร์ฟอร์ด บอร์
อนุภาคย่อนในอะตอม
สเปกตรัม
ค่า IE และสเปกตรัม
การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Shell และ spdf
กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนและออร์บิทัล
โจทย์รวมเรื่องอะตอม
ข้อสอบเรื่องอะตอม

บทที่ 2 ตารางธาตุ

พฤติกรรมของธาตุและการเปรียบเทียบสมบัติของธาตุ
เทรนด์สมบัติของธาตุตามตาราง
เลขออกซิเดชัน
สมบัติเด่นของธาตุหมู่ 1A-8A
ธาตุแทรนซิชันและสารเชิงซ้อน
ธาตุกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต
โจทย์รวมเรื่องตารางธาตุ
ข้อสอบเรื่องตารางธาตุ

บทที่ 3 พันธะเคมี

การเกิดพันธะ
โมเลกุลโคเวเลนต์พื้นฐาน
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และการเกิดเรโซแนนซ์
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์และสภาพขั้ว
รูปร่างของโมเลกุลหรือไอออนต่างๆ
พลังงานพันธะโคเวเลนต์
แรงระหว่างอนุภาค
การเกิดสารประกอบไอออนิก
การเรียกชื่อสารไอออนิก
การละลายน้ำของสารไอออนิก
พันธะเคมีในสารประกอบ
สารประกอบพื้นฐาน ออกไซด์ คลอไรด์
โจทย์รวมพันธะเคมี
ข้อสอบพันธะเคมี

4,900 บาท

course-chemistry-masterchem4-2

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.4 เทอม 2

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี

การแปลงหน่วยทางเคมี Unit Conversion
ความหมายของโมล
มวลอะตอมเฉลี่ย
ปริมาณโมลในหน่วยต่างๆ
สูตรเคมี สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล
สัดส่วนธาตุในสารประกอบ
โจทย์รวมเรื่องโมลและสูตรเคมี
ข้อสอบเรื่องโมลและสูตรเคมี

บทที่ 5 สารละลาย

ความเข้มข้นของสารละลายหน่วยต่างๆ
การแปลงหน่วยความเข้มข้น ร้อยละ โมลาร์ โมแลล ppm ppb สัดส่วนโมล
การเตรียมสารละลาย
สมบัติคอลิเกทีฟ
โจทย์รวมเรื่องสารละลาย
ข้อสอบเรื่องสารละลาย

บทที่ 6 ปริมาณสารสัมพันธ์

ชนิดของสมการเคมี
การดุลสมการเคมี
การเขียนผลิตภัณฑ์ในสมการเคมี
ระบบ และกฎทรงมวล
ปริมาณสารสัมพันธ์ในสมการเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส
การวิเคราะห์ชนิดสารจากสมการเคมี
สารกำหนดปริมาณ
ร้อยละผลได้
ปฏิกิริยาที่มีหลายสมการ
ปริมาณสารสัมพันธ์ในระบบของผสม
โจทย์รวมปริมาณสารสัมพันธ์
ข้อสอบปริมาณสารสัมพันธ์

4,900 บาท

course-chemistry-masterchem5-1

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.5 เทอม 1

บทที่ 7 แก๊ส

ตัวแปรในระบบแก๊ส ความดัน ปริมาตร โมล อุณหภูมิ
กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลุสแซก กฎอะโวกราโด
สมการกฎของแก๊ส และกราฟความสัมพันธ์
กฎการแพร่ผ่าน
การใช้งานกฎของแก๊ส
กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์
ระบบแก๊สผสม
โจทย์รวมเรื่องแก๊ส
ข้อสอบเรื่องแก๊ส

บทเสริม (อยู่ในส่วนของข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม)

สสารสถานะต่างๆ
สมบัติของของแข็งและของเหลว

บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

พื้นฐานอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทฤษฎีการชน
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราฯ
กฏอัตราฯ
โจทย์รวมเรื่องอัตราฯ
ข้อสอบเรื่องอัตราฯ

บทที่ 9 สมดุลเคมี

การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
ภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล
การคำนวณค่าคงที่สมดุล
สมดุลการละลายและไอออนร่วม
การรบกวนสมดุล
หลักเลอชาเตอริเย
โจทย์รวมเรื่องสมดุลเคมี
ข้อสอบเรื่องสมดุลเคมี

4,900 บาท

course-chemistry-masterchem5-2

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.5 เทอม 2

บทที่ 10 กรด-เบส

ทฤษฎีกรดเบส และความแรงของการแตกตัว
การแตกตัวของกรดและเบส
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบส
ค่า pH, pOH กับการแตกตัวของกรด-เบส
ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร์
สารละลายบัฟเฟอร์
โจทย์รวมเรื่องกรด-เบส
ข้อสอบเรื่องกรด-เบส

บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี

เปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าของโลหะ
สมการรีดอกซ์ และครึ่งปฏิกิริยา
การดุลสมการรีดอกซ์วิธีเลขออกซิเดชัน
การดุลสมการรีดอกซ์วิธีครึ่งปฏิกิริยา
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
แผนภาพเซลล์
เซลล์กัลวานิก
เซลล์อิเล็กโทรลิติก
โจทย์รวมเรื่องไฟฟ้าเคมี
ข้อสอบเรื่องไฟฟ้าเคมี

บทเสริม (อยู่ในส่วนของข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม)

สินแร่
รัตนชาติและเซรามิกส์
อุตสาหกรรมในสายโซเดียมคลอไรด์
โจทย์รวมเรื่องอุตสาหกรรมเคมี
ข้อสอบเรื่องอุตสาหกรรมเคมี

4,900 บาท

course-chemistry-masterchem6

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.6 เทอม 1-2

บทที่ 12 โครงสร้างสารอินทรีย์

พื้นฐานเคมีอินทรีย์ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์
สูตรโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนแบะการเรียกชื่อ
โครงสร้างของสารอินทรีย์และการเรียกชื่อ
ไอโซเมอร์ของสารไฮโดรคาร์บอน
ไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน
ไอโซเมอร์กับสมบัติของสารอินทรีย์

บทที่ 13 เคมีอินทรีย์

ปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน
ปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชัน
การวิเคราะห์ชนิดสารจากปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
โจทย์รวมเคมีอินทรีย์
ข้อสอบเรื่องเคมีอินทรีย์

บทที่ 14 ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

แก๊สธรรมชาติและปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
ภาวะมลพิษ
โจทย์รวมเรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
ข้อสอบเรื่องผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

บทที่ 15 เคมีกับการแก้ปัญหา

หลักวิทยาศาสตร์ของการทำฝนเทียม
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อแก้ปัญหา

บทเสริม สารชีวิโมเลกุล (อยู่ในส่วนของข้อสอบวิทย์กายภาพและชีววิทยา)

คาร์โบไฮเดรต
กรดอะมิโน
พันธะเพปไทด์ และโปรตีน
กรดไขมัน กับลิพิด
การคำนวณเกี่ยวกับกรดไขมัน-ลิพิด
โจทย์รวมเรื่องสารชีวโมเลกุล
ข้อสอบเรื่องสารชีวโมเลกุล

4,900 บาท

course chemistry m456 1 คอร์สเรียนเคมี ติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.ปลาย

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.4 เทอม 1

บทนำ ความปลอดภัยและทักษะทางเคมี
บทที่ 1 อะตอม
บทที่ 2 ตารางธาตุ
บทที่ 3 พันธะเคมี

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.4 เทอม 2

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
บทที่ 5 สารละลาย
บทที่ 6 ปริมาณสารสัมพันธ์

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.5 เทอม 1

บทที่ 7 แก๊ส
บทเสริม (อยู่ในส่วนของข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม)
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 9 สมดุลเคมี

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.5 เทอม 2

บทที่ 10 กรด-เบส
บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี
บทเสริม (อยู่ในส่วนของข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม)

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.6 เทอม 1-2

บทที่ 12 โครงสร้างสารอินทรีย์
บทที่ 13 เคมีอินทรีย์
บทที่ 14 ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
บทที่ 15 เคมีกับการแก้ปัญหา
บทเสริม สารชีวิโมเลกุล (อยู่ในส่วนของข้อสอบวิทย์กายภาพและชีววิทยา)

ซื้อแยกปกติ ราคา 24,500 บาท

แพครวม ราคาพิเศษเพียง 15,900 บาท

โปรชุดคุ้มค่าครบเซ็ท

ราคาคุ้มค่าที่สุดในเว็บ
course chemistry alevel tcas sp tn คอร์สเรียนเคมี ติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 + SPEED & TECHNIC ครบชุด

+ คอร์สเคมี ม.4 ม.5 ม.6 พร้อมตะลุยข้อสอบ
+ ครบเซ็ตที่ครอบคลุมเนื้อหาเคมีตั้งแต่ ม.4 – ม.5 – ม.6 พร้อมเทคนิคอัพคะแนนให้สูงขึ้น
+ แพ็กเกจสุดคุ้ม! จ่ายเพียง 5 เล่ม แต่ได้เรียนถึง 7 เล่ม
+ ราคาพิเศษสุดคุ้ม คิดเวลาแยกกันเหมือนซื้อแยก
ราคาคุ้มค่ามาก
course chemistry m456 1 คอร์สเรียนเคมี ติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6

+ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6 ทุกเทอม
+ ความยาว 80 ชม. พร้อมโจทย์สำหรับฝึกอีก 3,300 ข้อ
+ ห้าเล่มราคาพิเศษ คิดเวลาแยกกันเหมือนซื้อแยก
ราคาปกติ
course-chemistry-masterchem4-1

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.4 เทอม 1

+ ครอบคลุมเนื้อหา 3 บทพื้นฐานที่ใช้อธิบายทุกเรื่องในเคมี ทั้งเรื่องอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี
+ มีโจทย์ให้ฝึกกว่า 750 ข้อ
+ ความยาวของคอร์ส 18 ชั่วโมง 25 คาบ
course-chemistry-masterchem4-2

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.4 เทอม 2

+ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องโมลและสูตรเคมี สารละลาย ปริมาณสารฯ พร้อมโจทย์ฝึก 550 ข้อ
+ ความยาวของคอร์ส 16 ชม.
+ เทคนิคเคมีคำนวณ จะคิดช้าหรือคิดเร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบทนี้
course-chemistry-masterchem5-1

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.5 เทอม 1

+ เนื้อหาเกี่ยวกับแก๊ส ของเหลว ของแข็ง อัตราฯ สมดุลเคมี พร้อมโจทย์ฝึกกว่า 550 ข้อ
+ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน ทบทวนเนื้อหา ฝึกทำโจทย์ให้เก่งขึ้น หรือต้องการทบทวนก่อนสอบ
+ คอร์สเคมีคอร์สนี้เป็นบทคำนวณผสมกับบรรยาย ไม่ว่าโจทย์จะมาแบบไหน หลายแนว จุดหลอกเยอะ เราดักไว้หมด
+ ความยาวของคอร์ส 15 ชั่วโมง 19 คาบ
course-chemistry-masterchem5-2

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.5 เทอม 2

+ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของ กรด-เบส, ไฟฟ้าเคมี, อุตสาหกรรมเคมี พร้อมโจทย์ให้ได้ฝึกกันถึง 600 ข้อ
+ เหมาะกับผู้ที่อยากฝึกฝน ทบทวนให้เก่งและแม่นขึ้น
+ ความยาวเพียง 14 ชม. 23 คาบเท่านั้น
course-chemistry-masterchem6

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.6 เทอม 1-2

+ เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องโครงสร้างสารอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ ปิโตร-พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล พร้อมโจทย์ฝึกกว่า 700 ข้อ
+ บทที่ซับซ้อน แพ้ทางกันเยอะ ถ้าใครรู้หลัก จับทางได้ เรื่องนี้จะไม่ยาก
+ ความยาวของคอร์สนี้ 15 ชม. (24 คาบ)
สมัคร 2 เล่มขึ้นไป ใช้ Coupon code 15%dis ลด 15%