แผนการเรียนเคมี ม.ต้น

แผนการเรียนเคมี ม.ปลาย

หลักสูตรทั่วไป(โรงเรียนมากกว่า 80% ใช้หลักสูตรนี้)

course-chemistry-masterchem4-1

ม.4 เทอม 1

ทักษะ
และความปลอดภัย
(5 เดือน)
อะตอม
ตารางธาตุ
(5 เดือน)
พันธะเคมี
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem4-2

ม.4 เทอม 2

โมล/สูตรเคมี สารละลาย
(5 เดือน)
ปริมาณสารฯ
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem5-1

ม.5 เทอม 1

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
(5 เดือน)
อัตราฯ
(5 เดือน)
สมดุลเคมี
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem5-2

ม.5 เทอม 2

กรด – เบส
(5 เดือน)
ไฟฟ้าเคมี
(5 เดือน)
อุตสาหกรรมเคมี
(5 เดือน)
course-chemistry-masterchem6

ม.6 เทอม 1 และ 2

เคมีอินทรีย์
พอลิเมอร์
ชีวโมเลกุล
(5 เดือน)

หลักสูตร 1 กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดม

ม.4 เทอม 1

ทักษะ
และความปลอดภัย
(5 เดือน)
อะตอม
ตารางธาตุ
(5 เดือน)
โมล/สูตรเคมี สารละลาย
(5 เดือน)

ม.4 เทอม 2

พันธะเคมี
(5 เดือน)
แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
(5 เดือน)

ม.5 เทอม 1

ปริมาณสารฯ
(5 เดือน)
อัตราฯ
(5 เดือน)

ม.5 เทอม 2

เคมีอินทรีย์
พอลิเมอร์
ชีวโมเลกุล
(5 เดือน)

ม.6 เทอม 1 และ 2

สมดุลเคมี
(5 เดือน)
กรด – เบส
(5 เดือน)
ไฟฟ้าเคมี
(5 เดือน)
อุตสาหกรรมเคมี
(5 เดือน)

คอร์สสำหรับผู้ต้องการเรียนทบทวน ม.ปลาย แบบเร่งรัด

คอร์สสำหรับผู้ต้องการเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย