เฉลยแบบทดสอบ M4 (ข้อ 1-6)

เฉลยแบบทดสอบ M5 (ข้อ 7-10)