สอวน-เคมี-ประตูสู่โลกเคมีโอลิมปิกระดับชาติ-โอกาสแห่งอนาคต

สอวน เคมี ประตูสู่โลกเคมีโอลิมปิกระดับชาติ โอกาสแห่งอนาคต

สอวน เคมี หรือ โครงการส่งเสริมความรู้และความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดโดย 

สถาบันส่งเสริมโอลิมปิควิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอว.) เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่รักและใฝ่ฝันในศาสตร์แห่งเคมี เวทีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และความสามารถด้านเคมี เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับนานาชาติ และต่อยอดสู่อนาคต ก่อนที่น้องๆ จะไปเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติและนานาชาติ ไปดูกันว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรกันบ้าง

ความสำคัญของ สอวน เคมี

 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์
 • เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีอย่างลึกซึ้ง
 • ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติการทางเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ
 • เปิดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักเรียนที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในศาสตร์เดียวกัน

รูปแบบการแข่งขัน

 • แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมและระดับมัธยม
 • เนื้อหาการสอบครอบคลุมเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย
 • รูปแบบการสอบเป็นแบบปรนัยและอัตนัย

การแข่งขัน สอวน เคมี แบ่งเป็น 3 ระดับ

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 1: แข่งขันแบบปรนัย 50 ข้อ
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 2: แข่งขันแบบปรนัย 50 ข้อ และโจทย์ปัญหา 5 ข้อ
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 3: แข่งขันแบบปรนัย 50 ข้อ และโจทย์ปัญหา 5 ข้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)
 • มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดี
 • รักและสนใจในวิชาเคมี
 • มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้
 • ยินดีทุ่มเทเวลาฝึกฝน

เนื้อหาการสอบ

 • เนื้อหาการสอบครอบคลุมเนื้อหาเคมีมัธยมปลายทั้งหมด เน้นความเข้าใจพื้นฐานเคมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา
การเตรียมตัว
 • ศึกษาเนื้อหาเคมีมัธยมปลายอย่างละเอียด
 • ฝึกทำโจทย์เคมีจากแหล่งต่างๆ
 • เข้าร่วมติวเตอร์หรือค่ายเคมี
 • ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านโจทย์
 • ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน
รางวัล

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอวน เคมี จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • ได้รับทุนการศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิค
 • มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สอวน เคมี ได้จากแหล่งข้อมูล:

การเข้าร่วมโครงการ สอวน เคมี ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา และความรู้ด้านเคมี อีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้าร่วมค่ายเคมีโอลิมปิค และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ

สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสนใจในวิชาเคมี สอวน เคมี ถือเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและประสบความสำเร็จในเวทีระดับชาติและนานาชาติ